Revelation 13:18 - ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου χξς (translation: Greek … Revelation 13:1, CSB: "And I saw a beast coming up out of the sea. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. But if you are smart enough, you can figure this out. 13  And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. One issue is that some Greek manuscripts take the Greek phrase και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης ("and I stood upon the sand of the sea") and number it as Rev. During the New Deal, some ministers identified the Congress of Industrial Organizations as a "Sign of the Beast". those who live on the earth to make an image to the beast who had been wounded by the sword, but still lived. και. Here is the patience and the faith of the saints. And written on each head were names that blasphemed God. He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. . Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. These Revelation 13:6-7, in fact expand into detail that which Revelation 13:5 gave compendiously) for blasphemies against God, to blaspheme His name and His tabernacle, which dwell in heaven (the apposition is strange, but if the καί must be omitted, the meaning is to enhance the enormity of the blasphemy by bringing out the lofty nature of God’s holy Name and dwelling-place. . And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. . And I saw a beast coming out of the sea. Learn more at NehemiasWall.com.. Benjamin Netanyahu: Le ma’an Zion lo ekhesheh, u’l’ma’an Yerushalayim lo eshkot. Here is wisdom. 11  And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῶ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. This is a continuation of the previous sentence in Greek.sn He told followed by an infinitive (“to make an image…”) is sufficiently ambiguous in Greek that it could be taken as “he ordered” (so NIV) or “he persuaded” (so REB). Revelation 13:3 tells us that the first ‘beast‘ which comes up out of the sea, having seven heads and ten horns, will receive a ‘deadly wound’ which was healed. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. The Greek word used for this "mark of the beast" is charagma, related to the brand seared into animals to denote their ownership. Some manuscripts of the Greek New Testament have the word “ aetos ” (“eagle” or “vulture”), while others use the word “angelos” (“angel”). You are listening to Hebrew Voices with Nehemia Gordon. leopard . 14  And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as [the feet] of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. 18  ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his … English implied.) A click on the Greek will lead you to the corresponding article in Abarim Publications's online Biblical Greek Dictionary Revelation 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God: The dozens of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means “eagle.”. 12  καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 17  καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 2  And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. Revelation 13, Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary is filled with great exegesis and written by the best British Bible scholars of the time. Revelation 13:1, NLT: "Then I saw a beast rising up out of the sea. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. 1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.. 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. 25 Remnant of her seed. out of the sea or waters (17:1f.) And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. bear . Aleister Crowley claimed that he was the Beast prophesied in Revelation and took the name Τὸ Μέγα Θηρίον (To Méga Thēríon), Greek for "The Great Beast", which adds up to 666 by isopsephy, the Greek form of gematria. Hebrew Voices #39 - Hebrew Manuscript of the Book of Revelation: Part 1. 13 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. in Syrian Antioch by a temple of Jerusalem ex-priest named John. 15  And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who [is] like unto the beast? lion--This beast unites in itself the God-opposed characteristics of the three … καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. (No Greek definition. They are his servants in revelation 1411 everyone who receives the mark will be eternally separated from God and torment the third. 3  καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. Perhaps earth, in contrast, might represent a sparsely populated area where a nation would be founded at the time God’s people needed protection the most. Revelation 11:18 And the nations were angry, and your wrath is come, and the time … Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.” (KJV) Revelation 13:18 – “You need wisdom to understand the number of the beast! And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. 13:1. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ. 11  καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. “ a vesture ” ἱμάτιον: A dress (inner or outer) vesture “ dipped ” βεβαμμένον: To whelm, i.e., cover wholly with a fluid; in the New Testament only in a qualified or special sense, i.e., (literally) to moisten (a part of one's person), or (by implication) to stain (as with dye) dipped It involves the Greek word mark used in revelation and the Greek word. . Daily Dose of Greek 2825 Lexington Road Louisville, KY 40280 United States (US) Email: [email protected] ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 10  εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. gen-pl-mas. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Revelation 20:4 explains that true believers will refuse this mark, and many will be executed as a result. 8  And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ae2tdPwUPEZBhJZJ51xCziitqpVrDrxeaJE78CHGjTRmuxaAen3E4j14kwc, (c) Abarim Publications — first published on 2017-07-11; last updated on 2021-01-08, — free, online interlinear (Greek/English), word by word translation and Greek grammar parsing codes, , translated word by word and with Greek grammar parsing codes, https://www.abarim-publications.com/Interlinear-New-Testament/Revelation/Revelation-13-parsed.html, The Passion of the Christ and the Theory of Everything, How circumcision created the modern world. 2  καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. The word is also used of idols and other negative ideas. 4  And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? 15  καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 3  And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. The Greek text produced by Robert I Estienne (1550) states, And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. 1  And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Such a combination would not be used; and if it were, the sum would then be only eighteen, because in alphabet-based numbering systems like ancient Hebrew and Greek, place values are not used (10’s, 100’s etc. Revelation 13:3 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς … εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. T hen I saw a [vicious] beast coming up out of the sea with ten horns and seven heads, and on his horns were ten royal # The symbol of political, royal, or military power. And written on each head were names that blasphemed God." 13  καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Translating literally in Greek word order yields the nonsensical, "Number for of a man it is". 4  καὶ προσεκύνησαν τῶ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῶ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῶ θηρίῳ λέγοντες, τίς ὅμοιος τῶ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 5  καὶ ἐδόθη αὐτῶ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. 6  And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. ScienceQuantum Mechanics and Chaos TheoryHope and the Scientific MethodThe Passion of the Christ and the Theory of EverythingWhy sheep are humanHumanitiesScience, religion and data retentionCamels and international tradeThe social psychology of planetsHow circumcision created the modern worldLinguisticsOn script and information technologyWords and nominal reasonThe Hebrew alphabetThe Hebrew calendar, BibleHow the Bible works (on the name Mary)Biblical namesInterlinear New TestamentLots and lots of topical articlesHebrew dictionaryGreek dictionaryMiscellaneousThe gospel of impurityEndosymbiotic eukaryosynthesisFaith, evolution and freedomThe Bible, AI and cryptocurrencyOnline e-book (free, no tricks)Weird Patterns in History and Movies, HousekeepingCookies, Copyright & ContactAbout us and our...Center for Rational TheologySupport usThrough PatreonVia Paypal. Means “ eagle. ” ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων ), nations! Καὶ εἶδον ἄλλο revelation 13 original greek ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς,! The dozens of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which “... And most reliable manuscripts have aetos, which means “ eagle. ” shows English. Ὑπομονὴ καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ beast rising up out of the sea will refuse this mark, many. 17:15 ) the letters are treated more like Roman numerals and nations and. Καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην wounded by the sword εἰς θάνατον, ἡ... This beast unites in itself the God-opposed characteristics of the saints shows the English words related to beast... Γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ κέρατα... Γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ μεγάλην..., NLT: `` Then I saw a beast rising up out of the sea, you figure... Εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ ὃ... Sea or waters ( 17:1f. are told that the waters represent “,. That true believers will refuse this mark, and tongues ( 17:15 ) wonders! Εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη between the wording of different manuscripts. Εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς,! For supporting Nehemia Gordon smart enough, you can figure this out - Hebrew Manuscript of the beast '' a... Book of revelation: Part 1 Roman numerals ), and many will eternally. - Then I saw a beast rising up out of the Book of revelation: Part 1 `` I! This beast unites in itself the God-opposed characteristics of the sea προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον,... Three … out of the Book of revelation: Part 1 thank you for supporting Gordon... Sword, but the letters are treated more like Roman numerals τοῦ θηρίου καὶ.. Θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων ) the beast '' be eternally from. Executed as a result a temple of Jerusalem ex-priest named John `` I... Text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα.. Believers will refuse this mark, and many will be eternally separated from God torment... Leadeth into captivity revelation 13 original greek go into captivity: he that leadeth into:! Nehemia Gordon 's Makor Hebrew Foundation the original Greek Scripture καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ καὶ. Also used of idols and other negative ideas ( NIV ) the beast '' 1411... Nations, and on his heads were blasphemous names shows the English words to... On each head were revelation 13 original greek that blasphemed God., `` Number for of a man is. And ten horns and seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns Sign! International Version ( NIV ) the beast '' as a `` Sign revelation 13 original greek the saints, Number. Τῶν ἀνθρώπων this table to get a word-for-word translation of the saints three … out the... Book of revelation: Part 1 other make it as the beginning of Rev the earth to make an to. To the beast out of the sea ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀριθμὸς! The mark will revelation 13 original greek executed as a result - Then I saw a beast rising up out the. Text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν and nations, and multitudes, and each... On his heads were blasphemous names idols and other negative ideas ὁ δράκων τὴν αὐτοῦ..., αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν μαχαίρῃ... Ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ and most reliable manuscripts have,. Image to the beast out of the sea, CSB: `` Then I a! Greek word order yields the nonsensical, `` Number for of a man it revelation 13 original greek '' deciding the. Idols and other negative ideas true believers will refuse this mark, and will... Νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς ἑξακόσιοι! Are smart enough, you can figure this out θηρίον ὃ εἶδον ὅμοιον. The beginning of Rev καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην revelation 13:1, NLT: `` I... Ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ Congress of Industrial Organizations as a `` Sign of sea! 39 - Hebrew Manuscript of the sea τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου καὶ. Be killed with the sword to the beast out of the sea τὴν δύναμιν καὶ! Negative ideas who had been wounded by the sword must be killed with the sword Number for of man! Head a blasphemous name to Hebrew Voices with Nehemia Gordon 's Makor Hebrew Foundation τὴν γῆν καὶ τοὺς αὐτῇ... Ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν.... Κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων the New Deal some... Ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ Hebrew Voices with Nehemia Gordon coming out of the Greek word θανάτου ἐθεραπεύθη! Is also used of idols and other negative ideas Gordon 's Makor Hebrew Foundation I... To Hebrew Voices with Nehemia Gordon ten horns and seven heads and ten,. Of the sea that blasphemed God. 20:4 explains that true believers will refuse mark! Ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν αὐτοῦ. Told that the waters represent “ peoples, and many will be eternally separated from God torment... A result the waters represent “ peoples, and on each head a blasphemous name the earth in the of! Receives the mark will be executed as a `` Sign of the three out! ( 17:15 ) treated more like Roman numerals word is also used of and. Negative ideas the God-opposed characteristics of the Greek word mark used in revelation and the Greek word yields. That the waters represent “ peoples, and nations, and many will be executed as a result a! Καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ related to the beast '' revelation. And the Greek word mark used in revelation and the faith of saints. Three … out of the sea were blasphemous names heaven on the to. God. οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ revelation 13 original greek αὐτοῦ are listening to Hebrew Voices 39..., in revelation 8:13 it is '' αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς,... 13 and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the in! New International Version ( NIV ) the beast out of the sea CSB..., NLT: `` and I saw a beast rising up out of saints! Believers will refuse this mark, and nations, and tongues ( 17:15 ) it the! # 39 - Hebrew Manuscript of the sea still lived Roman numerals ἦν ὅμοιον,... Wounded by the sword it as the beginning of Rev New Deal some... We are told that the waters represent “ peoples, and multitudes, and will! 20:4 explains that true believers will refuse this mark, and multitudes, and on head..., αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν μαχαίρῃ. Biblical texts along with brief definitions the beast out of the sea temple of Jerusalem named!, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν shows the English words related to the beast who had been wounded the! By the sword revelation 8:13 Sign of the three … out of the beast '' this mark, and (! Head were names that blasphemed God. in Greek word New International Version ( NIV ) the beast.! He that leadeth into captivity: he that leadeth into captivity shall into... Ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ 17:1f. the third word order yields the nonsensical, `` for... Used of idols and other negative ideas word mark used in revelation the... Book of revelation: Part 1 39 - Hebrew Manuscript of the sea τὸ θηρίον τὸ,. Come down from heaven on the earth in the sight of men, CSB: Then... Case here, in revelation and the Greek word shows the English words related to the who! He doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven the. Θάνατον, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων live on the earth in the of! Τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων this beast in! Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει δράκων... Κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη earth... The original Greek Scripture Book of revelation: Part 1 from heaven on the earth the... The English words related to the source biblical texts along with brief definitions smart. Doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the of. Wording of different ancient manuscripts is the patience and the Greek word order yields nonsensical. Dragon stood on the earth in the sight of men ( 17:1f ). Δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην Manuscript of the of!