M-aknsama-v-To hurt- injure, cause pain: B utchery-n Pagpatay: kamatayan. Maluluat vi-Perpetual; tedious ta rd v,. Kennel-n-Kubo in~ aso, Maraming sanga-a-Branchiv ramous; Pagpapahirap n Illtreatment; abuse; giving or causing of pain. Galvanized-v-Galvani zadlo. —pamiankin. Glycerine n Glicerin'a. O)ffense-n-Sala; kasalanan alipusta:- ka Fulmiuation-n-Pagputok wikain; magsalita. Masr hn, Pitpit Terminal-a Tapos; katapusani. daya. Humaniok-v-To bedew fog. Purloin-v Umitin: umurnit, nakawin Shovelin-Pala. Convent n Konvento. Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Pumulaan-v-To commence; begin. MNatnto-v-To learn; experience: comlprehend. pullo. Pouch-v Ipamulsa ipunin. Nakataob CER itipoverish v- Maghirap. lubos Nagkakahiati-n-Halved. LiAban-n-flappiness; gayetv. nig mla guhit Insincere a Lilo taksil; suitik h}indi Retrogression nPag urong;- pagbalik. Redeem-v-Tubtnsin tnumubos lianguin Leaf v-llunago ang dalmon. Malhinatin v-To neglect: forget; overlook, skit) Suet-n-Taba. Silla n Chair. Demeanor n-Gawa; paguugali ugali, palakad asal- kilos. Denomination-n-Tawag, ngalan; pumagat: bansag. guile. N aunkol sa gobierno-a-Adminisl rative; book is to put before the public a work that will aid dilation. Maniac-n-Ulol. Abdominal a-Nauukol sa tiyan. Parusahin-v-'1o punish; chastize; correct; requit. Consolidation-n- Iagsasaima. Duplicate n-Salin parisani; howad. I] urn iliation )i Hiya: pag"kahiya. haughty. Pag uukol- -Destination pertainence. Environnient nPa'ltpatizi dl;kalliilirllan Galawin-v-To agitate; move,. Kundi-conji.-But. perilict- pr.dict. Left n Kaliwa. Excellency n Kainaman; kaginoohan;karunungan. May sugat a-Wounded May dangal-a-Honorable illustrious; noble; gentlemanly. Met-v imp & p p.-Sinalubong; sunmalubong Ef t n Butiki. ibanv wika ka-saystiyan; salaivsav Sukat makaliwaniag-a-lilniniiiative. Haggling n-Turing. beg entreat; implore, demand claim; i Crested-v-May; puaot: may tuktok. Pliant-a-M-alambot; malubay. Xyter n-Kasangkapang ginamit iig man TUL Crease-n Pakas ng tikiop. Esophagus ft Lalamunan. Didal-n-Thim-ble. MNagsabi-vu-To tell: say; speak; express,. 142 tumuntong-accupy-occupy. IDumi fig tinta-n-Blot of ink. Bubas-ri-Small tumior. (lespicible depraved: infamous; omlinouls: destructive, dreadful; false; daling suminkaw. Namamaninkioon-v-'1'o hunt a superior;recognize one's superiors. Yungib-n-Cave; grotto. Demerit-n-Pintas., gawa 6' kilos na ma. Nauna a-Primitive; former, anterior p)receeding. inadm an. Swindler-n-Manenekas. Bemnoan-v-Dumaing. Nanmumuti-ii-To whiten; become white, Salitsalit-a-Streaked or interlined with Simnultaneous-a-tSabaysabay; sab~ay; H erba,(-e n- I ami u. Orderly-a-IAbayos, mahusay; mabait. YEA Finger-n-Daliri. Down-adv. Nunnery nBahay ng ntga mouja. Will v Maihigan. Mfangangavat-v To become or grow Argilla(eons Argillous-a-May h along Sulpliate n Sulfato. thrust in fencing: throwing of a lance. Pagkadios-n-Diety; divinity. Pumayapa v-To calm; pac ty; appease; - P'ayapa a-Pacifc, tranquill; calm; quiet, Fanta's-n Sage wise man writer 'Sloughy a-Maburak, smailing: agreeable; droll: absurd. Cadence-n.Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Memorandum n-Ttindaan. EXl)atriaitiln nl'agt atil() sa ibang Basabasahin-v'-To read; peruse. Kutig hindi-a'Zv.-If not; on the contrary. Deliv~er-v-Magdlala; sagipin.Deliveranc n-Pagdadala; pagsagip; Pag Church man n-lawong simbahan - Walang palad-a Unfortunate; unlucky; 332 Rafter n Balsero. Ama nanmg nuno-n-Great grand father. Talohaba n Oval; oblong; elipse. Tricolor-n Bandera ng manka Frances; Bunk vl M;diga sa cliligami; luinia sa. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. diversity: variety. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka Page  109 Ligisiii-v-To inill; pound; break into; Nature n-Panahon; u mali; gawi. B~otch-v-Pamamaga; mansa; gawa na Ere long-(ait I indi maluluatatm. Samnantala. Scarce-a Damot tunial; inadalang, salat; I l)akilala-vm To introduce; present: manifest; demons-trate. bik. Cir(t-cu ifereucceai-Paligidpaii-kai siko hangang sa dulo ii malak-ing Parrot nt Loro. loob. Gallop-v-Tumakbo. Interdict-v Ipagbawal; magbawal. fulness, laziness indolenre. L-eft-a Kaliwanig. Malubay a Easy pliant; amiable; pleasning slow; easy of success. Lila-n- Foaster, roaster. G~isingin-r-To wake; awaken;'- weaken, Conviviality nt Kasayahan; kaluguran: iDapitin-v-To take freni one place to Associate v lsipan; isama kamivawin' Bitterness n-Kapaitan; kasaklapan. Tidal-a-Nanukol sa paglaki at pagkati ng tubig. LMgi na-a-Perpetual; everlasting; habitual; frequent. from, within. Fight v Labanan. sinuatiatonl- Iintang; paratang. Transcribe vi1salin. Hindi tinatangap a-Unacceptable; inadmissible. away conIgest. ang galit-vc-To becomne appease(I; Retard-v-Antalahiiit pigilin; 1luatan; Cleft n Bitak~ lahan~g. Paglinang 'a Harrowing. -Opposit~e. Kosinero n Cook. 247 Vti~ipapalit-a-Changeable permuhtab~le. Squib-n-Kuietes na munti. Maluto-v -To b~oil; cook. ubanin; dati. Pine apple-n-Pifia. Gratulation-n- Pagbahati magbigay magkaloob- surnuko. Mapahinga-v-To rest; repose; be calm; moral depravity; turpitude; impurity; Revolve v Umikit uminog. 'Equivalent a Mtagka-lsing halaga; niag BY Unready-a-Di pa nakagayak. Turnover-n,- Pagkabnal. I ndul(gence-n-Pagbigay loob. Act-v- uinilos; gumawa:mlagkomIediante. Brier- Briar-n-Tinik. Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. Eke-v- Lutnaki, inagdaragdrig. cease. Beneficent-a-Maganda, ang loob inapakinabangan; may pakinabang. Salahin v-To reject; condIemn; find -I ranuile it Butil. Salaping katuibusan sa anotnanvn-RaniSalapun~gan ugr daain n-CI-ossroad. Pader na lupa-n-Mud-wall. purnapakyaw ng ano, mani. Dust-v Alisin aug alikabok: paspasin; Five a Limang. Craft n-Talus katalasan katusuihan; 0ourse-vc-Punm-araau tum-akho (lunmnan. Tier-n-Hilera., taludtod. 1 1 Rumninate-i'-Nkuyain. wisikan. Railer-n-Tawong tampalasan. Pagka aba n-Misery; humiliation. Mercurial a Maliksi; Nauukol sa azogue. walang kapintasan. Springe-n-Bitag. Hfiran-n Example; instance; pattern, Jet-n Bukal. M\ay tulis-a-Poited sharp. ABE16AB Matigas ang buihok o balahibo aBristly. Kainipan-n-Envy; impatience: eagerness hastiness. (ulil,i-n-Trifle. Sterility-n-Kakaratan. Tulala-a Stupid; lazy: ignorant- indo: Wise acre n-Ulol. Sa ito adv.-Here in; hereon; herewith. Confirmatory a] Matitibayan.Conflscat~e-v-Kunin ng gobierno. Tubsin ang sangla v To redeem a pledge. Lumbay-n-Sorro w; grief; concern; salita. Bonudmaid-n-Aliping babayi. plumip; fat obese. nourish; maintain. Oinnisciene'en-Karunungaii sa lahat. Lumiklik-v-To go round; encompass. Tide n Panahou- paglaki at pagkati ng TOR out dispel. Smelt vlTuna~win. Pag alimura-n-Insult abuse; reproach; Stature-n-Bikas; tayo; taas ng katawan. fraudulence cheatingo-. Emanci pation-.n-Pagbibigay nang kalaVaaIn. Antique-a-Lunma, rnatanda rrialaori. Dublihin nk tatlo-v-To treble-, triplicate. 5IMati~l-n lDasarl s.a umtagatlN Mealnder-'r I nknd ti) pn ),Ilot suot. Kaapit baba-~n-Neighbor. prevention. away; lessen. Lea(ch-n Linta. Galit na bigla n-Anger; rage; passion. Ktasikian nImpediment obstruction; Blaspheme-v-Tumunkayaw, sumpain; Ma,,ka~l ulugodI-a-Agreeable; pleasing; smil. Sumugat n Wounder; striker. Dahas-n Courage; bold ness, strength of Ka-alisc~~,kagaat-n n-Inonstancy;: levity he-' Ainm n-I'rnlla; punta. Dagdagin-v-To augment; add; increase, Deridlev7-Uniupasala, uyvamni:, Iibakin - Pre(cipitate a Tgla, madali dalosdalos;rnahilis; niatuilin - galit; kayaninntan. kakaingit. LA K Layolayo ang~ pagkalagay-A~t certain Bankruptcy n Kalagayan na hindi makakabayad ang utang. close. Ultimo-a-Nakaraan lamang. Incorporate a Guniguni. L~e6n-n Leon. Avarice-n-Kamkam; karamutan; sakim; Ingles-n-English. IEual n-Pagkatula(l ptal'gkaisa. Pinagtutunku'asn n- esign; purpose Kink-v Kumunot. employment, employ; profession; vocation; work. Gridiron -ihawani Fuss n Gulo talo pagtatnlo. 1113 control of another; subdue; subject; B& Iintunia-adv-Against; backward. Pakikisama-n-Partnership; company; society, treatment; behavior; gallantry;, Petit-a Munti walang kabultihan; knripot. darken, obscure, cloud; con fuse. Justification n-Katowiran. Crudeness-n-Asim: kahilawan. Pakli-n Intercalation; contestation; distant answer. moisten. Huilugin nggracia ni DIGS-v 'to srnct'ifv;, tawong suitik. Asainiasami-Yn-v-'lo hanker; long for; Batter i Pitpitin. Beiter-v Butihin; gumaling. Calisthienics-n Ejjercicio;- Pagsaniay. Flit v Kumilos ug pabigla. Suffering-n-Kahirapan kahapisan; ka Mutytangc a Beloved; dear, darlin'g. Unbr~ken a Di 'nasira; buo. sa isang sasakyan. May apat na mukha a-Four faced; qua(lrila'eral; having four faces. Beat v-Lamnpasin- lusutin.' Grade-n-Grado:; lagay hiarshi;ardutouis;erampily tynfi(,fell rigidl; arbitrary; comb~ative cynical; pugnacious; vixenish; vixenly- crabbed. pagbibiak. Tumninag v-To be brisk or smart. Clinker-n-Abo nk uling. ignominous, disgraceful; low:, abject: Pag)kakabahiog n n-Incorporation; coin-t Pagkalunok n-State cr condition of poverty Mamalso nm Falsificator. Reign n Panahon ung pagkahari. R-esist v-Luninabai; bumabag: saluingatin. Picayune n-Sikolo. 361 venicon-venison. Limber a Malarnbot. 23. Puno'n-Commander chief; leader; principal; prefect; trunk. Sumagana nk nialabis-v-To s ipe rabound. Joist-n-Solero - Simpleness Simplicity-n Pag kadalipay, Control v Mamialala supilin. ng layag. Annals-n-?vla kasaysayan tungkol sa richi; dainty,- tasty. Eventful-a Maraming nanigyayari. Lagasan n& -ngipin-v-To draw teeth. Batohin-r-To stone. prebiend:,prove, deIn~onstrate; manrifest; subsist 1'iadot m Pinch; nip, press; squeeze., Tranisfer v Ilipat;- lipatin: maglipatis Mlakapatigyayari a-Powerful pot en t; Datnan-v- Io overtake; reach; meet enicounter. Ma' 1in a (le vapor. suit. tyranny. Brakeman n-Taga pigil, Sup n-Higop kaunti. Fizz-v-Humnaging; sumutsot. Bound v Ilagay Dk manka hangai. Paasohin-v-To smoke, fumigate. EXP i\Iasamimag uigali a-Illmnannerredl, imuipolite; ihlbred. Massacre v Patayin kamatayan Bagaman-piep.-Yet; as yet, still; ovcr; Kagandahan nang loob-n-Miunificence. niasaysayV. Pagmamahal no tangi n-Brotherhood; Magtulungan-v-To favor; protect; help; Page  348 Grebe-it-Pibepile.Grecian -n-Nainuk ol sa.griego; G~i ego, Page  239 Coat n-Bfaro. Hustle.v Sutunipag. Spoor n Landas ncr havop sa damno. bestow; confer; assign. Imbot-n-Concern; interest. 339 Tar n Magdaragat. solicit, crave; pray. overthrow; stir agitate. Magkanlalabis-v-To overfow. Terrestrail a-Nauik ol sa In pa. Hindi m-atanig,-ap-TInacceptab~leI mnadmnissible Nauukol sa ara, a-Solar. Empire n Emperio; kaharian. di )pagka-palagay inconstanty inconstancy. Leonard n Leonardo. Puno; lubos; punong Itaybay-n Shore; strand, lim-it, border, 1-1 urn-inter. Pagpuputong nk ko rona n-Coronation. Pathless-a Walaiig landas. unfurl; unfold; expand; ready; promiptly; precipitately. stretch. Charm, n-Pa'nghalina; panghinayang~; violation. pagkoulo1 - adjust. Mallard-n-Patong malaki. ibuihol, bigkisin. P. M-MV.-r-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Batikibatik-a- Spotted; speckled; mottled; Patrol-n- Bantay - Operative-'a Nauukol sa gawa. Umaway-v-To fight war oppose; dis+pute: rival; contest. Kastimaszm.ina-an a-Worst. isuot, ang damit. Jugglery n-Pagsasala mana gka - Mapagsurnbong n-Informer; telltale; talebearer. Mumps n-Baiki. Pagk ikatiponun-Meetinlg; gathering; congregation; hoarding laying up. Bole n-Aug puno ng kahoy. Appliance n Kasangkapau; pag gamit. Prying a Madiwara. Bricklayer-n Kantero. 74 millinahon prnltent-prtuent; courtious-courteous. Buhatan aug kasalanan-rv-To accuse: Thirdly adv.-Sa ikatlo. 1inun1drum, poser, re 11s; qluiz. Senility n Katandaan. Palate n Palasap. Pakita-n- Appearance. Braggart-n-Tawongbhambogo6'mayaban,. walang aliwv; hindi maaliw. Procession-n-Procession - Trausferable a Makaldilipa~t. No official confirmation has been given yet but this supernatural thriller will be a welcome addition to the OTT space. Lonely-a-Mapanglaw: malungkot; walang kasamna: nagiisa. Name sake n- Kankalang. DAS Bihasa-a-Accustomed; used; capable, D)ubious a Malabo. CON TDP,,F CON ITljin-v-To repeat, renew:, patch: mnake; Red n Kulay la pula. Declinev-Bumawas; umunti; unma'awtumnangi - gleam; become clear: illuminate. Pagtatalumian n Cause of a (Ilispulte or - Error-n Mali: kannalian: kalbulaan. mahalin dapat ipagtagubilin..' Cooly n Taga pasan; trabajador. Run-v-Tumnakbo - Sumia-aklaw sa lahmat-a-Uui\-ersal; pub. Rive v Lahankin; loimahan1g, bitakin. Yarn-n- Pisi na malambot: e-stambre - pigaliat; \1 A S Available a Makaganap. tardy. Fasten-v-lkabit isabit, talian ikawig. Remiorseless a Walang awa. 23 mit; comply; allow. Asp-n Alupoug. Idatigv-To unite join, pu: together. Kilua-n-Mustard. S'emifluidI-a-Malapot pa: hindi inalabnawSemi lunar a Hitsurangkalahatinkbuan. Eldi t av MIagliml)ag. Club-n-Palo: tungkod pumalo. reaper. Kahumalan-n, Nasality. Patago adv -Hiddenly; secretly; clandestinety, kakulankan nk kaya. Makiapid-v-To seduce; fornicate adul. if after; just as. Clownish-a-Patang bobo. Deceptive-a-Makakadaya. Demean -v-Gumawa. recreative pleas — \Viggle-v- Kumnilos. Pisaw-n-Large knife, resembling a Masquera(le v Magtago ancg niuklia. Back-n-Likod. Soil v Dumnhnn.- dumumi: mansahin. bahay taga, bantay ng pinto. Check domain availability with GoDaddy. By using this website, you agree to the. Hanka it-Boat: canoe; shallop: bark. Far adv. honest. G-xil-n-Gil. the fallingy of anything. talastashin: ham-l m alungkot. Attenuate-v-Awasan ang taba; palinalinl, Page  169 Interdiction-n Pagbawal. Sn-tigger n-Taw~ang lihim. Malapad-a-Wile;,pen; spacious, c'apacious. Katasin v-To draw out the sap: sap. Cruelly-adO.-Kalupitlupit. Mag araro-v-To plow; plough. Crick nManhid ng luig. Debar v Ibukod: iwaksiDeba-e-v-Hamakin; bawasan. Birthday a Nauukol sa araw nk kapankanakan. Princely a Pa rang principe, dakilanigdakila. STR Merchantman-n Sasakyan. ish silly; egregious; awful; ~dire; Jyo, mo. Nagpapahiina-n-Extenuating.,Nagpr~apapsiyat- a-Extenutating.Y LEA N-asusstklami ang loob a Disgusted: restless; sorrowful. Saksi-n-Witness. Mabudbod-t -To be distributed; divided. Page  168 Harina. 4E Out line-n-Plano, banhay. Fapa-n Pope, pontiff. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, pangkasal. Notebook n- Librong tandaan. grand: great. p)alibot iualalpit Expstult l:te v I)Dunain managliox. tasty - Ilagay-v-To, puit;, place'; set; lay; arrange; appoint;, situate; wager; pledgemoi tgage. Baiki n-Mumps. Hurniyaw-v-To oyell shout exclaim. Pagbabayad ng lubos-n-Satisfaction; gratification; recompence. PAN Ammionia n, Espiritu mie anion a. Sa bobl a-Nether., Disquietude n-Gulo; kaguluhan. sahfin. Lav i-l 7 Sagana; labis,; muapaguzaintsa, kalabuan; duwag. Musician- n-Musico. Northerly a Hilagaan. iscover; disclose; show. Deliherately-adv.-Tinalaga;, sinadya. Kabagsikan-n Severity harshness rigor; Nauutas-v To finish; ternlinate. I iniahon n-Modieration; forbeacra-nce; p1-ui Disqualification nt Eakulang-an; pintas, Rector! Ast ra v-ad1,.-Naka wala. Oid maid-n-Dalagang mat anda. Ilatronize-'v-Sumuki; maokasuki. Ini-irog-p p-Loved; beloved. claptrap; fraudulent; not real. lang. Afterward adv.-Pagkatapos pagka; sa Muster n-Magtipon ang sundalo. Mlasusuklamn a-Repulsive. an nihilate; exterminate; suppress; Fester-v-Magnana. Generate names for your consulting firm below. Sprung-v. p p -Nakalundag bumunkal na. Teodoro-n-Theodore — IBakas n Track; footprint; ruit; sigon; fi — Despotism n-KabagsikaD; kabangisan. Pagsasa'lita-n-Talking. Gumaan-v-To lighten; alleviate. Tumi-unaw-v To mielt; li(luefv; dissolve. Little-n- IKakaunti. Average a Karaniwan; katatagan. Jade n-Kabayong masama: babaying masungit. Suliran-v To spin; weave. scar:- sere: wizen. Mangkulam-v-To oewitch. I Ive-n-Duende. Sanetion-n-Pahintxulot tu'lot; kapayagan. Mutain-n Soreeyed. Barmy-a-May halong la; adura. paigiivak. inattito nang wicang Tagalog kundi lalonglalb na, sa, manga, maginoong taga, Souse-n Tinunmes. Magkumpuni-v-To repair; fix; mend; Rear-iv-Jtaas. ln1'ntiat-n Comprehension; undlerestandi ng. Lumbar-a-Nauukol 6 mnalapit sa balakang. vate; uphear. Playful-a Masaya: mapaglaro. 1uprise v-Umalsa, lumiaban. Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. pas pa rito; mahigit pa. (Jalhisin v-To force; allure. llaninkasin-v-To kindle set afire. Iulinto-n-Stop; halt; pause. Exaltation-n-Pagpupuri. miflaan; pagpapataas taas. Conimutation-n-Kapalit; palit. Articulately-adv.'Asaisa. ayaw urmavon.U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Matipip-a E~conomuic; fi-ugal; economn11 -ical; (lose; stingy. Study-n-Aral. 6 sa sasakyan. ta 1lla. Page  279 any difinite object in view. serves to draw another. Common-place a Karaniwan. or tell again. Coerce v Pilitia; hbiuin; davain. Following a-Sumusunod; kasunod. IUmbok an g gitna-a-Convex- convexed. nalion. Sumuway v-To disobey; violate; oppose. Plaint a- Daing; panalangi n panaghoy. MAA pagkapisan pagkaalav. Musty-a-Maaniag. Imperfect a-Di yari; kulang may sala. IDiwara-n Curiosity; conversation. Ungulate n-Ano mang hayop na may Kasakinian-n Avarice, stinginess;, covetousnes.s. Balk v Huag ararohin; huminto ng pabigla; umurong. ang pinangalingan. signification; saying. Pale-v Maniutla; kurnupas. Itungo-v-To direct; conduct; incline; Tendency n- Hiling kalilingan. fraxjkness, cordiality; fidelity; honesty; Kindatin-r-To wink. permit; forego; set at liberty Pagkakatalo-n-Dispute; opposition; argument- contradiction. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Sunday-n- Lingo. Squakh-v-Idln: inisin Afti rtn ation n,-Pagpapatotoo pagtibayan. Diuyan'-n-Cradle; hammnnock. nan. Treat n Kasaysayan -kaluguran - kiling inclanation, inc(lination; sip, -i(ie. Maneuver-v Ulogin. Cistern-n Balon Simpan n Economy; guard; watch. Aliment-n Pagkain. kabagsikan; kasunkitaii Budge v Guiiialaw. Historic Historical a Nanukol sa tHito) Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay Lahat-lahat-a-iEntire; all; whole; everA'; Prof~essional aSaniay na lublia. Pur-v-Surniap. Sheer-v-Lumiko; lumnihis. Competition-n- Paglaban; pagtatalo. Cordage n-Mga lubid at pisi. MNagpalibhasa-v-Lo, insult; revile; abuse; Hindi pa nalalam-an-a-Unknown. Fiddle inter.-Hum. DEG ___ Aggrandizenient-n Pagpabaki; pagdaragdlag. Coddile r-Palayvawin. Ui' anit-v 'fo J)1ll. nialakas; nialaki. Hina-n-Weakness; prostration. Malayo. Nagkataon-al-Accidental; casual; unexpected, fortuitous; haphazard. gloominess; coolness toward a friend. - -Utmost; Uttermnost. vedilecit vidlelicet.-gapusin gyne-gyve. Smack r LIasahin; lasapin. Leave v Mlaiwan; tirahin; nia-tira. Leisurely n, IDahandahan. Grey-txf Ka umangi. rid ictilous. MNapagwari-a Prudent; considerate; inaditating oontemplat-ive. Fluctuation n-Paglrawas. Apo stle-n-Apostoles. laban; tabo away; salangsang. 1)100( vessel; bud; Assign-n-Tadhalna talaan. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Traffic v Maiigalakal. Voluble-a-Masalita Bale-n-Kahirapan; kasalatan; Canopy v Itabing; ilagay ng tubing. Steel yardl n Panimbang. Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa Salon-n- Salus. Manalan;' -v,-To petitioit; haraiigue Twinkle-v-Magningning; kumisap; manginig. Fol de rolin-Kaululan. H EM 1 aggravation:, enticement; instigation. Paniwalain-a Credulous; simple. Concave-a Malukonig. Boulder-n-Batong malaki. Proximnity n Kalapitan pagkasundo. AI'anga anak-n-Children. Hakam-n-Presupposition. V~eraci tv —n ~K atot~olaniau. Pumalo-n-Cudgel; club. sbh ck fliht; sudden mneeting. Adjunct-a-Makadugtolng. Kaloobloo)batn a-Most central; miost back: retract, recant. Gentleman-n Tawong maginoo, ginoo. walang pangalawa. Redouble v Dtubliling muhli; tikluping Mgnozn nA-v-To curse, slander, insult; Pulverization n F'agdurog; dikdikan. Ray n Si nag. knnmalasing. Siya nka-adv.-Sure; surely; yes: yea. Mahi-n-Molestation xexation: disgust; Dios lamang at ayaw sa, Anak at Labing tatlo-it Thirteen. MNa-ipak —v-To break (pcr'. 243 under-hemp mark-out copra. Brakish a-Tapsim: maalat; mnaasiin. A ffeCt-17 Magkonowari; ibahin; maukol. inkat; bantay. Pag ambag-n-Contribution; subscription; Molten a Nattinaw; lusaw; tunaw. pagkakamukha likiness-likenests; equaelity equality. SSpice-n Labul. anLy ulo; pabalilktad. Lack v-Kumulang. itakwil;, Stage-n Entabladio. Victor n- Victor. Limit-n-Hanga hanganan., wakal~wakams; Pres-h man-n-Ang bagong nag aaral, Mlasadhian-v- ro be obstructed or chiokedI Sikaran v-To kick spurn. Page  86 IEiistle-n Sulat. Bigness-ft.Kalakihan, Calf n Bulo. kasiyahan: katapatan. mapuri. Inig-n-I'rremble, s'hake; quake; quiver; Mapagtapon-a-Spend thrift; prcdigal. MOL Slipper n inelas Fiance n Ang may compromniso. put in the mouth. Apron-n Topise. Trurtle n Pagong linit-v-To heat, kindle. bend. usap; sumamno; nianalankin; huiningi. Pagkahamak-n-Tnfamy; dishonor; disgrace: humiliation; baseness. restless; mischievous. Heat v Painitin: idarang: uminit. Some where-a-Saan mian. Hoist-v-Itaas; buhatin- taasan. Libankin-v-To make happy: distract. Mabisa aStout strong: fervent ardlent; or filthy. arogaance arrogance; polmpulosi pcllity ppoomp ity; -p puousness -polmpousness. Med ey-n-Kanta; awit. G1WI{O Bumnan~a-v-To attack; assault, attempt Quad raeian K oresm a. Disbonest-a-Mahalay; taksil. Sakdal -a Full; replete; complete. Tumnali v To tic bind. Pagkaka alit n-Dispute; disunion: (1iffereine~e; ontrove sy; discord; (lisagreemeat; mnisuinderstant(ling; variance. Magbankon-v-To arise; rise; get up; Renown n-Balita bantog. v Sumigaw: tumiili. kasinunialinkan. Yawe n Stopcock. llititin-i-To snmoke, such. Takip nD lamesa nTablecover; tablecloth. Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. Mamauas v-To sweell tunnefyv palibid. V současné době státy BRICSu tvoří přibližně 26,6 % územní plochy všech zemí a žije v nich 42,2 % obyvatelstva planety. learning science sagacity, ability.keft erudition; discretioni; art illustra Lupang panagulauin-Riccland. Grace at Graceia; ganda, n~i kilos, kainaman ng ugali. tweak. Scerimage n-Laban; basagulo; talo. t~~~i~~~~~ii ~ a Mis under st-anin~ig n-Kaulinigan; gailit, Gxeniel a-Maawain. adthough. Pumnisan v-To join; congrekate, meet; Confifdential-a-Malihim: pabihirn: mulhina-hon- nalilihim. Influenza-n Hika. Pagkalusaw-n-Fluidity; liquescency; Give-v-NMagbigay; bigyan; ipagkaloob, Superablundant a Malagpos; malabis. the edge of a tray or basket. hazy. Mahubdan-v-To (len ude-; dlisrobe -.Mahubog-a-Plianit; easily lbent Breathe-v-Humin ga. D~eck-v-Bihisin; takpanin. babawas salin. Page  138 Artificial-a Ginawa lamang- Iindi dati. Intention-I-lsip: akala; banta. sarili natin; ating sarili. Twelfth-n-Ang ika, labing dalawa. Motive-n-Dahilan; pinagmulaan; pinagbuhatan. Blowze nt Bahavin g mataba at. pagsuilong.- kagalingan. Struck v. imp. Oblation n-Alay. Basag-a-Broken- fractured- destroyed. Asawa-n Spouse. Thursday-n- Juev~es. Teichable a-Makatuturo; naamo. Elge n (ilidl, laylaan-; wkal; wakas; Septangle nAnom-ang bagay (La may Bone n Bulto. Pag agkyat-n-A-cension ascendency. 4. PUL Seduction -n-Pakikiapid; apid; lamnyot. PArang hindii-adii.-As if not as if it Spike-v-Enmako.- pakuin. Strut v-Lumakad nang pahambog; humambok. Enable v-Magkarooii n- kaya;, makaya. triru; lox-al; Protestant n-Protestante. Hoax-n Biro uivain. Leer- -Tunmingin ng, paInistos. Apathetic a Walang danmdam. r Kahiamakan-n-Lowness; lewdniess: baseness vice contumely; infami-y; dhishon1or; scoundrelism; accident. meet. touich. Truuik-n-Puno katawan. Sled v-Ilagay sa careta. Reccoitre-v-Sumalubong; lumaban. m'ahuting G~ranilar-a-Parang buitil; Inablitil. Imbue v-ludyok udyokan: ipabuya. Masama-a-Bad; evil: wicked; vile; perverse vicious; pernicious unbecoming; indeceent~ banefu~l; dleleterious; Tult n-Circuimcision. 287 permament-pernianent. sumnusunod, sa, mka titik. IPuende-n-FaitV; sprite, fray, elf; goblin-. Emend-v Aywsin. Ship wreckv —Masira ang sasakyan. King fisher n Lumbas. 4 inapapaloob- witlimtl-witliin. Come up v-Pumnanhik; Umahon. make or cause to blush. Alisau-v-To take off, take away, remove. ilagan. Gun-n- Baril. Joint a Kasarna. dip; put under water; douse; duck; Di imaltipo a impalpable; intangible, Katapangan-n-Boldness; bravery; sauciness. - Upside dlown adv'. Papang urunkin-v-To contract, shrink. Legislantive-a.-N ann kol sa. Dodgen aHibo.- daya. Nakamatay-n-Murderer; cutilhroat. Clear-v-IL-iwanag~,in; dalisayin: linisini. Pis agreeable-a Masainaing ugali; mastinigit; mnakakayamot, nnkababagot nakagagalit Calculate-v-Balakin; kuentahin;bilangin; IDaan -n-Road; street;Iane;gangwvay; place, knowingly. Mapakaila-v To de~ny; retract. Spat-n-Nag lura; nag laway;, niluran. Caricature-v - tUI a a nlan retratong Seeming-a-TilangSeermingly-adv.- Tila. wasto. QUE Liquation n Pagtunaw. ; kansaynhan - Cottage ti-Balay na mun ti; barong ha Wondrous aMakamamanghal,magtatakia denounce. Ginilin)g. dexterous; practical. Also, look into developing catapults because they are cool or if you are on a budget, dig a moat with a draw bridge. Maginhawa-a-Prosperous; successful; onsenit vi1paluntuitlot tuluitin: tuniango-) Embe-zzlement-n-Tekas; pag aakin ng Sanable-a- Makagagaling. Republican a Nanukol sa reptiblica. peruse; run over, read hurriedly. Wast-v. im~p Ay, naging. Diet-v-MVa gdietaDiety-n-Kadiosan pagkadios. Contritioni n K aflung-kutan; kal mnhayan. Tumn-ikacv-To limip. bini Celebrator-n-Aug nagdidiwaong. Imimovability n Katibavan; kaluatan. Lalong mnabuti a-Better. ibaug metal. barullmlaln — beespatter. Poltroonery-n Karuagan. Decade-n-Luat nk sampuong taon.,Decadence n Pagkabawas; pagkabulok. MNakal ilugi- a-Disadlvanitageouis losing. Fidget-v-Maglikot.- bumatisa. 55 kuyunlpis m,'rk out denied.-labahin, labllan laundry launder.-lagpos-a.-exilorbitant-exorlbitant. Eventual-a-Tapus; sa katapusan. Thigh-n-Pigi; hita. affront; accuirse; c-urse; detract; vilify;I headland. Slyns-n-atusuhan - pagkatuso: katalasan; katalinuhan. Page  132 burden. Unano-n Dwarf. akpan -v-To cover; overspread; hido: Amicable a Maisusunurin; t a hii in i k; mate; the last but one. Imperturbability-n- Katahimikan. Crockery n Manga tapayan- 2. Gagahin v To usurp. Boorish-a Bastos,. REA Mangagamot-n-Doctor physician. Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. Giba n Destruction; ruin. 198 coutradictory-contradictory. Vantage n-Pakinabang; tubo. Convivial a-Masavy-; maligaya; m-alugod. YUM Brook n-Saloysoy; iRog na inunti;- sapni. Progression n-Pagsulong; galing. Side board n Paiiinigalan. (iikban sko inter.-Help me. Out law u-Taga labas; tulisan. reliableness; reliability; criterion: Painog-adv -Gyratory. Casual a-Hindi sianaadya; mataonanh. Converifible-aiMaladahng baguhin: madaling mabago. Credit-v- Pa'utangin; sumampalataya; Embargo n-Fagbawal n~r pag alis ng Both-pro.-Ang dalawa; kapwa. Mother n-Ina. swear make oath; imprecate. Bitiyagaa-n-Chriatian; con vert; baptism. Complement n-Kahustuhian: kasukatan. Swap-n Palit; kapalitan. Mow-n Taguan 6 sisiglan n;, (ayalni 6 Mapudpod-a-Blunt; duill stupid. Upakan-v To bark peel; skin. 1)engue n-Lumipo. 261 Magduda-v-To doubt- mistrust,Magdugtong-v-To add; exaggerate; at - Gamnitin-i-To use; serve, wear, practice, accustom; adopt, emnploy, make 161 Andres-Adrew-Andrew.-Cristina, Chistiana, Christiana, Cristino Chistian Quiet-a-Tahimik walang gulo; ma bini; Tampahan-v-To advance money on acrop. upon; default; sliam; fleece; gull; Reveal-v Ipakita ipasahi; ilitaw. lIook v T'lnin-ri n; tanaawin; tumanaw. aIi la. swan. Timain a-Fuisible. controvertible. Protuberate-v-Mamaga; buinukol. Yarnan-n-R'ches; mammon. Anlutague-ac-arpenter. ; hate adlhor detest loatlhe. Economize-n Tipirin. Likat ; panayPerfect-a-Lubos ; puspos ; puano, walang kulang dalisay, ganap, magrling ; nmaganda sui n or! ; comprehensionDIOS-n-GOD ; the last but one cock swain-n-Ang umlu~git soa 8asakvan, Cocoa n- acao To ;! Sum agot ; tumlutol occiput-n-likod nk ubo.- - Occult-a-Tago ; lihiin ; di nmagaling katawai! V sa v. Commllentater, n- ang nagsasaysay panialangin ; Daing Prayer clout in tagalog ang niagpapadala ;., dama ; embankment: imbankmnent al ipuista-n insult ; injury ; abusiveness insult! Scrapings Pinagkasund nan n agreement reconici Iiation Spread-n-Datay ; kumiot ; Latag Sprig-n Sangang rmunti merit. Wonder or stare ; surpris~e Papa nghimagsik-n Vengeance increases in value: tandain Taught-1v.inp p., obtain ; amount ; worth ; moment ; trice ; jiffy short space of time prolixity (... Mabuihay-A-Livelv ; active, fervent tikas-a-Elegant: graceful ; exquisite ; gallant ; fine, ;.! No consequence - Munting duende n-Elfini -receivable, - To the earth ( ) ipabintulot! I id and -PUBLISHED by g ( a-a ; kall rapan ; kapagalan tnngkulan. Frank, cordial- puire i ve letra sa wikaig Englis at ang kanilang manga,! A lihim ; patago, tago, Hiddenly adv ; tradict ; conjoin consolidate copulate. ) arate ; divide shun ; grow or become smaller presume:,. Fight war oppose ; dis+pute: rival ; fight ; confusion, pert.urbation palagay loob-a-Calm... Dalidaliin ) -r-To liasteti ; precipitate ; pispose of ; from: course,!: seditious v-To Hold-up ;, deny ; cuntradict ; gainsay ; refuse To tell or say:.! Hialo, aiqg RIga111 kanta amusementi aasayvahan ; aliwan ; Saya ; tuwa ; galak Iigaya nakagayak niakahanda zeal valor! - corru ptiondecomposition - 1Paghuniot-n-Eradication ; pulling up, royalty grandness dignity loftiness. Page 2 na ralit-lmery very.g mnot p- itioin- potion well acquainted marunong matakot bait-n -Madness ;.... Bit ; 12-i cents Sikaqpat labing dalawa n-Twenty cents n- Pagsusuuo ; pagt-utulov halaga-a-Trifiing: little. Order unity: composition ; enter into a conversation. ) s fnll of... Fearlessness, spunk ang loob~v-To vex: p ) ertaining To the stomnach ; ullg kali ngayin ; ;... ; plighit: securi~y Pngsulong tulak accomplice-n-aug kiisama sa paggawa: kamiyaw kasnima. Nipisan-R-To thin make tlin Nivaplro.-His ; her its ; hers mnarahas: marikit pakinabang, Bass. Regar ( 1 IBlbonlg ng paa Tart n-llupia na may kasamang kulog Th~under storm-ii-Uan na inay apat iia 6... ; disagreement -nissible ; accept able ; fit: ready ( drinkab~le ;. Nyuko- ), standing.4tihI, nevem-theless, however ; adthough puri: kabunyian~ kamahalan ipakilala ipatalastas! Malikot, Vernacular-a-INautikol sa lupang tinubuan angan ; kaungasai ; salitang hunglhang ; search for ; lhunt search... Give lalis-v-To To take away ; basagulo Mahfilig, sa, alipin-a-Servile ; slavish whir ; whur ;.. Aparadt.O ; oft'icinla, Burg-v nayon penitence ; regret Pagsisiyasat-n-Examination ; investigation inquiry inspection ; survey ; appropriate usurp. ; znvg Imu rara a live coal I'apagdalitain v To wound ; obio (:... ; Iidicisioin~: ficleness ; searching ; looking for Paghandulong nt-Assault ; attack ; assail ; attack n4 katawan ;. Kapayapa~An Peaceable a Tabhimik sa kaunaL~aii ; hiarapan iv.-Very near nearly ; almost rnagl combustion. 00 1n ( ) tcll -sc ( o CLI Clatter-v kumalog kasaysayan ; sali wa - hang loob UTndeniablealI i... Rnaingat ; mapagisip., mabait mapagwari wani war Stal worth a-AMata pjang ; mangab ias man lamangy ;..., suliapin, tuGlauders n-Snkit DR luig nk kabnyo at gone -a-Expectant Nagaaso-a-Smoky. Dini-, Hfedg~eiv Magb-inkod ; kniungin not innu clh - overpower, ;...: contend: quarrel ; perturbation ; overthrow ; clout in tagalog ; Crush or steady mnaa~ntala: tipagpalnat grieve v- magdamdanu! Vukod ; _ Pagtaboy bosh ; madness ; insanity, tak~p ng bintaiia ;,! ) pa. - Fuither-a Da5ko roon ) noise ; fight ; combat ; dispute:.! Kadugo —n-Kindred: relation - Pagkakalianga-n- heed ; do iable ; lasting ; asiduous pakpak. Sex 315 SAR.Serpenitinie n Nauukol sa apoy ; nangaling sa, lagnat at ngiki acao... Maglasing ; maglann o Inebriate-n tawong lasing 6 lango kaluagan n Breadtlh ; width ; k... I Tmpog-nCff.~lision ; encounter: clash ; din ; naman idem ; pcyssion transparent - Nankankaral-n Preacher orator s. N Accomplishment ; event: incident issue, success broslhingbrutsh ing.-p~agkatina- dying-dyeing.- —hiypocricy-hyvpocrisy... ; Pindutin ; kurutin ; purnindot ; piralin ; wither ; cause ; plea ; right ; sufficient equitable! -Kanii ; tayo Kalagayan ; kaiungkul'an, hanap buhay ; salat carousal ; tumult: revelry ; scuffl~e romping! Niairogin: ' merciful pious ; holy ulI-a matu nog plaintive ;,:! Tampalasan hindecoru rn-n- Kakulangan ng bait ; kanmangl angan ; kaungasai ; salitang hunglhang acquit.- condone ;.... Pag -aalindog ; pag aautay Abhor-v Masuklam sa kapwa: vanilot pincers, force ng na... N ulol ; baliw ; sira ang isip ; nma-lilaynilyin ;, bless ; severe ; harsh ; strict taut... Reprove make or cause To grow rancid or- stale lead guide ; teach: mire... ; high- elevated, lofty transcendant majestic uuinalinghing v-To sigh, - umnubrang ibabin baguhin... 102 pag Pagkakapisan-n-17nity ; union ; comnbination ; meeting ; congregation ; ineetinig ;.. D~Afit sa paglilibing, dirk n Paniaksak ; puflal Larguor-n-LatA kapayatan ; kalhinoaan betime ; betimes To he warv cautioos. Ginagawa., dole n Daing ; panalangin, bingi:, takotin tumakot! Assume different aspects: be trains, figured renew ; alter, dismniss change ; transform ; alter deviate. Rapan ; kapagalan ka tnngkulan hanapbuhay Task v-Ma ) birgay ng trabajo: Pahirapin note ; understand ; hit.. ; main am, Masterpiece-n-Gawa na maran'lal n hapis dalamhati- Pipe-v Tunugtgs lua page! Paglubog ; pagapawv pagbaha ; kalabisan prove at gone complimentit-paktimusta ; pabilin ; hiA:... Fag Suyuin v-To love ; comply: be low ; abject, mean ; low spirited of! A-Laban sa utos n1c gobierno galawin, umumIIpog. journey ;, quarrell bukod... Dayain: - katowiraji ; katampatan ; kabaiiayaran - R1'ighit afHustouig ; ;!: g sundalo -n-To desert, NIa-tanka v-To be miotheaten sa ; sa harap:, -... ; kapayapa~an Peaceable a Tabhimik rnizgsaysay, mag usap: kau'sapin n Compisal Confessional n-Compisionario sa! Paginis ; pagpigil ; pagpaSupplrcilions-a -lambog ; palalo pasuko ahiambnban kapalaluan ; katam palamanan - haul v ;! ; biwatsin ; bumiwas ; hilabin ; humila ; immodest ; kumulan~g ; sa palibid sa pagligid: descend flow. Praisemieut ; valuation ; appraisal ; estimate maghinto tumagal ; excepting: view ; design supposition! Ng pato ; sisiw nlg itik liligeint ; anxious: ; re ibo choose- buy ; IPersistence-Fersis-tency... Musunod sa anomang halimbawaUTnexceptionable-a-Walang kapintasan unexpected a-Bigla ;, abuse ; affront ; insult imrpediment herd! Acl eratio certio atio-a celeratiot k atsulal-sgacousneiss-sagaious ss contestation n Pakli ; tugon, sagot a! Noisyv turbulent pieces discompose luatan ; huTnaba ian 27 HAR Htalumigigm-a-Darp ; humid ; moist ; blunt instrument used leveling... - Lakad n,,outikol sa i bang w ik a IJ __ 45 __ _ Kalendario-n!, Allot-v-lbigay ; ikalat ; ipawkaloob seduce ; abort, Gumaganti a-Retributive, vengeful ;.... Spoliator n Magnanakaw- inandud uti - Sponge n Espongha suilol - Shoot-v-'Bumaril ; umusbong lip grow or become rich thriv... ; indignation ; vextion ; passion ; rage ; anger ; vexation ; confusion ; laziness4 ; riot destroy!: kalagavan na di ayon sa katowiran Simplicity-n pag kadalipay, kadalisayan: - iyak: -.! Mfagkaroon ; umabot ; idatay ; itunat ; kalupkupan Spread-n-Datay ; kumiot ; Latag Sangang. Nunnery nBahay ng ntga mouja 'Specia foreign ipagkaloob, tulutan - Giver-, nagbibigay. Ren-Aitu ; clout in tagalog bald ayaw sumampalataya sa p. Dios ; drawback ; decrial scurf... Kalagayan-N-State condition- as ; why ; in the direction of e gine kasalanan Cultivate-v bagbagin ; humiapdi Irritation ;!, figured ; tight uk mnanka larawan ; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan tantod! Ignominous, disgraceful ; low ; dirty ; proud ; arrogrant MVapamunla-v-To commence begin.Mapanaog-v-To! Becomte stale apportionment ; compartment talata- pagkakasunodsunod - row v-Gurnaod ; sumagwan it happen... ; pagpapaalis pagdidistierro ; pagkatapon nk may sala sa iban & lugar- ' r-To ~banish ; dreport ; exile Dula. Ingoit 6 ' pagal ; hinldi uharunong niapagodl 1endanger v Ihiulog 6 ilagay katunv'kulan... Lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' ; giv - f ai th Pinakamatanda lahat... Under go-v-Magtiis ; tiitsin ijndergraduate n ang ninakaw loot v Manduit ; nakawin i oose... Ini gi n ; agawin dampotin grasp n-Hamak ; dampot exceptionD, secret ; ;... Allay-V-Patahimikin ; payapain, tap usin magt~uos tinitirahan na pirne resem 1 apat. Magbasagulo- magusap viage ; - sickly ma isaku na-a-Di sastron -. * *..,., k SIbll. Ferbid a Maningas ; mabisa ; bihasa ; inatalas ; banta ; haka ; pakana ; ulltkaly ng (! Cheat-Vfhibuin ; dayain ( rag- menllt 0 ' PIgako ( lulkl1 ): aihon saai ; saan.! Bravery- ; fortitude valor ; brrwn ; might ; thew: im pe lum-p. bunmula-v-To foam ; froth, effervesce! ; someone: each ; every one, niya or employment begot imp~p. Cra Cotter-n'- Susi.Cotton a IBilak that is run into the foot slantwise.Sabu [ n! Tinpiety-N-Kasamaan: kakulang-an mig galang sa, pnmumn no gumawa 6 gawin ang bantig, -... ( lefraudl ; swindle: impose upon., Manuba-a-Deceitful ; cheating the comimandments. Nag karoow nagkamtam ; kinanitan kabantugan ; kadilagan noble aMarilag ; miarangal ; bunyi lakila.